Ενημέρωση & δήλωση συναίνεσης
Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα

 

Η ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΕΝΟΡΑΣΙΣ, εφεξής «Ενόρασις»  με τα ακόλουθα στοιχεία: Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 45, 26442  Πάτρα, Ελλάδα, τηλ.: +30 2610452442, 220800, e-mail: info@enorasis-patras.gr και ιστοσελίδα: www.enorasis-patras.gr), ως υπεύθυνος επεξεργασίας, σας ενημερώνει σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

 1. Η Ενόρασις σέβεται βαθύτατα τη σπουδαιότητα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων και της σύννομης και ορθής επεξεργασίας τους. Συμμορφώνεται πλήρως με τις βασικές αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα με νόμιμο και θεμιτό τρόπο, λαμβάνοντας πρωτίστως υπόψη τα δικαιώματα των υποκειμένων και διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή της, συλλέγονται νομίμως για τους καθορισμένους σκοπούς, έπειτα από τη συγκατάθεση του φυσικού προσώπου, όπου απαιτείται, και τηρούνται με ασφαλή τρόπο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Σε καμία περίπτωση η Κλινική δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται μεγαλύτερο αριθμό πληροφοριών ή δεδομένων από αυτόν που απαιτείται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των αναφερόμενων σκοπών επεξεργασίας. 
 1. Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας) είναι υποχρεωτική η τήρηση ιατρικού αρχείου, στο οποίο καταγράφονται τα εξής : Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, φύλο, ηλικία, επάγγελμα, διεύθυνση ασθενή, ημερομηνίες επίσκεψης, ενοχλήματα της υγείας του, λόγος της επίσκεψης, πρωτογενής και δευτερογενής διάγνωση ή αγωγή που ακολουθήθηκε, αποτελέσματα κλινικών και παρακλινικών εξετάσεων.  Το αρχείο αυτό τηρείται, σύμφωνα με το νόμο για χρονικό διάστημα 10 ετών μετά την τελευταία επίσκεψή σας. 
 1. Ο ιατρός τηρεί τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων. 
 1. Ως ασθενής αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε τα εξής δικαιώματα:
 • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας: Το δικαίωμα να γνωρίζετε αν τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία, πώς και για ποιο σκοπό.
 • Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας: Το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.
 • Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας (“δικαίωμα στη λήθη”): Το δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή ή κατάργηση των προσωπικών σας δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και μετά την πάροδο της παραπάνω αναφερόμενης δεκαετίας.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας: Το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας: Το δικαίωμα σας να ζητήσετε να αποσταλούν τα στοιχεία σας σε τρίτο (π.χ. άλλον ιατρό).
 • Όταν υποβάλλετε ένα αίτημα ασκώντας κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα, ο ιατρός οφείλει να σας απαντήσει εντός 1 μηνός είτε ικανοποιώντας το δικαίωμα (π.χ. δίνοντας σας αντίγραφο του ιατρικού σας φακέλου) είτε απορρίπτοντας αιτιολογημένα το αίτημα σας  (π.χ. αρνούμενος αίτημα διαγραφής, λόγω του ότι ο νόμος υποχρεώνει τον ιατρό να το διατηρήσει για 10 χρόνια) είτε εξηγώντας τους λόγους καθυστέρησης. Σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης οφείλει πάντως ο ιατρός να απαντήσει  θετικά ή αρνητικά εντός 3 μηνών από το αίτημα. 

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τυχόν θίγεται η προστασία των προσωπικών σας    δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, www.dpa.gr) 

 1. Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σε ηλεκτρονική ή/και φυσική μορφή,καθορίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση: 
 • Όταν η επεξεργασία εκτελείται δυνάμει σύμβασης, τα δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και τη θεμελίωση, άσκηση ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων που τυχόν απορρέουν από τη σύμβαση.
 • Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, τα δεδομένα αποθηκεύονται για όσο διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις ή τυχόν απαιτείται για τη θεμελίωση, άσκηση ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Δεδομένα που αφορούν την υγεία αποθηκεύονται, βάσει της κείμενης νομοθεσίας,για 10 έτη μετά την τελευταία επίσκεψη του ασθενούς όσον αφορά στα ιδιωτικά ιατρεία και τις λοιπές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και για 20 έτη από την τελευταία επίσκεψη του ασθενούς σε κάθε άλλη περίπτωση και με το πέρας του χρονικού αυτού διαστήματος διαγράφονται, εφόσον δεν υφίσταται άλλος λόγος διατήρησής τους.
 • Δεδομένα που συλλέγονται από κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας καθώς και δεδομένα που αφορούν σε συνοδούς ασθενών διατηρούνται έως 48 ώρες.
 • Δεδομένα που αφορούν σε χρήστες του διαδικτυακού τόπου και των φορμών επικοινωνίας που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας της Κλινικής διατηρούνται για χρονικό διάστημα 2 μηνών.
 • Δεδομένα που αφορούν σε στοιχεία βιογραφικών σημειωμάτων προσώπων που υποβάλλουν αίτηση εργασίας διατηρούνται για 6 μήνες μετά την παραλαβή τους ή την ολοκλήρωση της εκάστοτε διαδικασίας πρόσληψης, εκτός εάν οι μη προσληφθέντες υποψήφιοι ζητήσουν τη διαγραφή πριν την εκπνοή του χρόνου διατήρησης
 • Δεδομένα που αφορούν σε συμμετέχοντες σε έρευνα για την αξιολόγηση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Κλινικής διατηρούνται μέχρι την ανάκληση της παρασχεθείσας συγκατάθεσης.

  Εφόσον παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, ο ιατρός θα κάνει χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για να κάνει χρήση της πρόσβασης που παρέχεται από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του ΗΔΙΚΑ προκειμένου να αντλεί πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό πάσης φύσεως συνταγογραφηθέντων φαρμάκων και εξετάσεων
 • Τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας για την οργάνωση επόμενης επίσκεψης. 
 • Ενημέρωση για θέματα υγείας σας. (Εάν δεν παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, ο ιατρός δεν θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση προστασίας ζωτικών συμφερόντων δικών σας ή τρίτων ή υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος). 
 • Επικοινωνία μαζί σας για διάφορες ενημερώσεις που αφορούν τις δραστηριότητες του ιατρείου.

Μπορείτε να επιλέξετε είτε ορισμένους είτε όλους του ανωτέρω σκοπούς.

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι κάθε ιατρός ούτως ή άλλως δεσμεύεται από τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας να διασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο και να προστατεύει τα στοιχεία των ασθενών του. 

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η διαχείριση και προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων Δεδομένων διέπεται από τους όρους του παρόντος τμήματος, τις διατάξεων του ΓΚΠΔ ο οποίος τίθεται σε ισχύ από 25 Μαΐου 2018 καθώς και από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία η οποία εφαρμόζει ή συμπληρώνει τον ΓΚΠΔ ή που άλλως σχετίζεται με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων, από κοινού με τις δεσμευτικές οδηγίες και τους κώδικες ορθής πρακτικής που εκδίδονται κατά καιρούς από τις σχετικές επιβλέπουσες αρχές (βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

 

 

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

11 + 4 =

ΕΝΟΡΑΣΙΣ – Μαραγκός Δημήτρης
Οφθαλμολογικό Διαγνωστικό Κέντρο

Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 45, 264 42 Πάτρα